Frågor och svar

Här är några av de vanligaste frågorna vi får på Pelikanen. Du är också välkommen att kontakta oss direkt om dina frågor!

Huvudbudskap

Vad är Pelikanen?
En stödgruppsverksamhet som arbetar aktivt för att ge barn stöd samt öka deras kännedom om barns rättigheter

Vad innebär det att vara en idéburen organisation?
En idéburen organisation beskriver den tredje sektorn som varken tillhör den privata eller den offentliga sektorn (i Pelikanens fall ett trossamfund). Idéburna organisationer syftar inte till direkta ekonomiska vinster då motivet är att främja sociala eller samhälleliga värden och idéer vilka gynnar allmän- eller medlemsintresset.

Vad innebär det att Svenska kyrkan står som huvudman?
Att Svenska kyrkan är vår arbetsgivare och står för exempelvis personalens löner och avtal för lokaler o.s.v.

Vilken målgrupp riktar sig Pelikanen till?
Vi riktar oss primärt till barn och unga mellan 6-20 år vilka upplever ett behov av stöd.

Vad gör Pelikanen?
Vi arbetar med direktstöd till barn och unga i Stenungsunds kommun som vuxit upp i ett hem med våld, missbruk, psykisk ohälsa eller där de vuxna har/ska separera. Stödet består av stödgrupp eller enskilda samtal. Vi bedriver även ett gediget informationsarbete där vi informerar barn, unga och vuxna om vart stöd för barn finns att få, alltså även stöd utanför Pelikanens verksamhet.

Mitt barn har en diagnos och vill möta andra barn med liknande diagnoser, kan hen gå i grupp hos er?
Vår målgrupp är barn som vuxit upp i ett hem med våld, missbruk, psykisk ohälsa eller där de vuxna har/ska separera. Det är utifrån dessa områden våra grupper arbetar. Om något av ovanstående stämmer in på barnets situation är barnet välkommet att gå i grupp hos oss.

Ekonomi

Hur finansieras Pelikanen?
Svenska kyrkan i Stenungsund (Stenungsunds pastorat) är huvudman för Pelikanen och står för de utgifter verksamheten medför.

Stenungsunds kommun och Svenska kyrkan i Stenungsund har ett IOP avtal (Idéburet offentligt partnerskap)  I avtalet står även att Pelikanen försäkrar kommunen att bedriva minst två grupper som riktar sig till barn som har erfarenheter kring missbruk/psykisk ohälsa eller våld i hemmet, dessa två grupper finansieras delvis av kommunen.

Vad händer med pengar som kommer in från privatpersoner eller företag?
Pengarna används för att göra något extra roligt för våra deltagare, exempelvis åka på tonårsläger!

Organisation

Hur många anställda har Pelikanen?
På Pelikanen arbetar totalt fem personer. En person är 100 % anställd och övriga arbetar deltid mellan 10-60%.

Hur ser Pelikanens ledningsgrupp ut?
Kyrkoherden för Stenungsunds pastorat
Chefen för Öppenpsykiatrin
Chef för IFO
Chef för Centrala Elevhälsan

Vad har ni för typ av kontroll på dem som ni låter arbeta med barn i er organisation?
Det är ett krav att all personal har relevant utbildning (socionom, beteendevetare etc.) och personlig lämplighet. Alla som rekryteras till Pelikanen genomgår en rekryteringsprocess där vi tar fram en kravprofil till varje tjänst som utlyses. Efter anställning genomgår varje anställd en utbildning kring Pelikanens arbetssätt och värdegrund samt får löpande handledning.

Måste man vara kristen för att gå i grupp hos er?
Nej. Alla, oavsett tro eller icke tro, är välkomna till Pelikanen!

Pelikanen är en del av Svenska kyrkan i Stenungsunds diakonala arbete. Pelikanen bedriver ingen kristen undervisning.

Finns ni bara i Stenungsund?
Pelikanen finns bara i Stenungsund men nästan alla kommuner i Sverige erbjuder någon form av stödgruppsverksamhet.

Får barn som vill delta men bor utanför Stenungsund inte vara med?
Vi prioriterar alltid barn från Stenungsunds kommun. Om ett barn utanför kommunen visar intresse försöker vi i första hand hänvisa till den stödgruppsverksamhet som finns på orten. Om barnet av olika anledningar ändå vill komma till Pelikanen så är det välkommet i mån av plats.

Behövs samtycke från två vårdnadshavare för att få delta i grupp?
Nej. På Pelikanen behövs egentligen inget samtycke alls från vårdnadshavare men vi förespråkar att minst en vårdnadshavare vet om att barnet deltar hos oss.

Stöd & Metod

Hur stödjer ni barn och unga?
Genom våra stödgrupper och individuella samtal samt genom vårt informationsarbete där vi berättar om vart stöd finns att få.

Hur många barn och unga stöttar ni?
Varje år deltar ca 100 barn i vårt direkta stödarbete och hundratals barn i Stenungsund kommun får ta del av vårt gedigna informationsarbete.

Vad är er metod?
Vår metod är influerad av ett relationistiskt perspektiv och KASAM (Känsla Av SAMmanhang).

  • Ett relationistiskt perspektiv bygger på idèn att en sund relation till sig själv och andra är en förutsättning för att kunna utvecklas, hantera motgångar och bli trygg. Därför jobbar vi utifrån familjeterapeuten Jesper Juuls värden vilka är; Integritet, Autencitet, Ansvar och Likvärdighet. Vi lägger stor vikt vid att skapa trygga relationer till de barn och unga vi möter, vilket återfinns som en röd tråd i vårt material.
  • KASAM utgår ifrån hur människor kan bevara sin hälsa trots påfrestande omständigheter och bygger på tre hörnstenar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Vi anpassar materialet utifrån ålder på gruppens deltagare.

Bedriver ni behandling på Pelikanen?
Våra grupper är ingen behandlande verksamhet. Däremot kan det ha en behandlande effekt att möta andra som delar samma erfarenheter som en själv.

Samarbetar ni med andra stödgrupper?
Vi samverkar med andra stödgrupper efter behov och möjlighet. Vi träffar andra stödgrupper från Västra götalandsregionen varje termin för att utbyta kunskap och tankar.

Hur jobbar ni med föräldrar?
Vi arbetar primärt med barn och barngrupper och erbjuder ett visst föräldrastöd där syftet är att förstå hur en kan utveckla sitt föräldraskap för att möta sitt barns behov.

Vi erbjuder en föräldrakurs till föräldrar som inte lever ihop och upplever svårigheter med samarbete efter en separation. Den heter BiFF (Barn i föräldrars fokus) och handlar om hur en som förälder kan hjälpa sitt barn genom svåra förändringar.

Varför erbjuder ni inte stöd till unga vuxna över 20 år?
Dels behöver vi tyvärr ha en åldersbegränsning på grund av resurser och dels för att många unga vuxna som vuxit upp med missbruk eller psykisk ohälsa och inte fått hjälp tidigare ofta behöver mer omfattande stöd än vad vi på Pelikanen kan erbjuda. En person som är äldre än 20 år är alltid välkommen att kontakta oss så kan vi rekommendera vidare stöd.

Vad händer när gruppen är slut?
Önskar ni fortsatt stöd så berätta det för personalen. Många barn tar en paus och kommer tillbaka senare. En del vill prova en annan grupp.

Webbplats byggd med WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: